www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Pályázati felhívás - Méz marketingprogram támogatására

Az Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2010. évi közösségi agrármarketing program keretében a
Méz marketingprogram támogatására
•I. A pályázati felhívást kiíró szerv
Agrármarketing Centrum
•II. A támogatás célja
A magyar méz népszerűsítése a lakosság körében, illetve a hazai méz fogyasztásának növelése különböző reklámeszközökkel
•III. A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult
-    az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett .
Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet amely
•    - a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti ún. regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
•    - nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
•    - nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása,
•    - nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása
•    - a pályázat tárgyához kapcsolódóan - a méz termelői és forgalmazói, illetve méhészeti ágazatot képviselő szervezet - megfelelő reprezentativitását igazolja
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a támogatás igénybevételének feltétele még, hogy a támogató nevét és logóját a támogatott minden általa igénybevett  megjelenési (hirdetési) felületen köteles feltüntetni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.
•IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.
A pályázat I. II. III. IV. és V. sz. mellékleteit kell benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban
•V. Támogatásban részesíthető tevékenységek
•    A már létező weboldal (www.omme.hu) fogyasztói felületének (aldomain) fejlesztése (pl.: méz és méhészeti termékek ismertetése, felhasználásuk, mézes receptek, mézes rendezvények, kereshető méz-zárszalag adatbázis, tudáspróbák)
•    Internetes mini-kampány végrehajtása a megújuló weblap megismertetésére a fogyasztók körében (pl.: on-line hirdetések, bannercserék)
  V/1 Nem támogatható kulturális program, művészek fellépti díja, valamint kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb tevékenység. Nem számolható el olyan költség, amely a vonatkozó jogszabályok szerint „természetbeni juttatásnak" minősül.
•VI. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A pályázatok benyújtásának helye:
Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.
A pályázat meghirdetésének ideje:                           2010. március 19.
A pályázatok beérkezésének határideje:                   2010. április 19.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, és a postai feladást követő napon elektronikus formában is a XIV.pont szerinti e-mail címre történő megküldéssel.
•VII. A támogatások jellege és mértéke
A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású 100%-os támogatás.
A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.
Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy pályázó - saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon - jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.
•VIII. Formai követelmények
1. A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva.
2. Pályázó a benyújtási határidőt követő napon köteles a pályázat anyagát elektronikus formában a megadott e-mail címre is elküldeni.
3. Hiánypótlásra van lehetőség.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
•    a Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmánya, oktatási intézmény esetén az alapító okirat fénymásolata, itt fel nem sorolt más személy esetén a létrehozását tanúsító okirat fénymásolata, (gazdasági társaság és társadalmi szervezet esetén nyilvános adatbázisból hozzáférhető a cégkivonat illetőleg bírósági nyilvántartásba vétel igazolására szolgáló okirat), fizetési számlájáról (bankszámlájáról) szóló igazolás
•    b a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya
•    c ún.MVH regisztrációs igazolás másolata
•    d A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon nyilatkozik:
•    - a pályázó adószámáról, statisztikai számjeléről,
•    - hogy pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,
•    - hogy pályázó ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban,
•    - hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel - amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
•    - hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e
•    - hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,
•    - hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az AMC végzi,
•    - hogy a megjelölt cél megvalósítására a tárgyévben milyen egyéb jogcímű és összegű közösségi, költségvetési vagy önkormányzati támogatásban részesült (ugyanazon költségekre vonatkozóan a különböző forrásból igénybe vett összesített támogatások mértéke nem haladhatja meg a 100 százalékot),
•    - hogy a 2007.évi CLXXXI.tv.-ben foglalt összeférhetetlenségi körülmények esetében nem állnak fenn, illetve azokat a jogszabály szerint megszüntette
•    - hogy támogatott a támogatás felhasználása során - amennyiben a jogszabály így rendelkezik - a 2003.évi CXXIX.törvény rendelkezései alapján jár el.
  •IX. A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai
A pályázatok elbírálását a miniszter által felkért 3 fős testület végzi.
A pályázatokkal kapcsolatos döntést - a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 30 napon belül, a szakértői testület által felállított rangsor alapján - az AMC hozza meg.
A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, ami alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas megrendezés.
A pályázatok elbírálási határideje: 2010. április 25.
A pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat lehetőségét a 66/2008. (V.16.) FVM rendelet 7.§ (6) bek-e tartalmazza.
A pályázaton nyertes pályázó(k) köteles(ek) a 292/2009 (XII.19.) Korm.rendelet 11.§-ban foglalt írásbeli nyilatkozataikat Támogató felé megtenni.
•X. A támogatás igénybevételének és az ellenőrzésnek a rendje
A támogatást elnyert szervezettel az Agrármarketing Centrum (AMC) támogatási szerződést köt, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit.
A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja: 2010. április 30.
Az AMC képviselője jogosult a támogatott eseményt a helyszínen, az elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrizni.
•XI. A támogatás kifizetése
A támogatott program megvalósítását követően a támogatást igénybe vevő a szerződésben meghatározott időpontig részletes írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan elszámolást készít, amit az AMC-nek nyújt be. Az AMC a helyszíni ellenőrzés, az elszámolás, valamint a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján döntést hoz a támogatás kifizethetőségéről. A támogatás elszámolásának részletes feltételeit Támogató és Támogatott a támogatási szerződésben és mellékleteiben határozzák meg, a vonatkozó jogszabályok - így különösen a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 2007.évi XVII.tv és a 66/2008. (V.16. FVM r.) - alapján.
Ha a kérelmező által megvalósított akció alapvetően eltér az eredeti, jóváhagyott tervtől illetve a pályázati anyagban foglaltaktól , úgy arra támogatás nem fizethető.
Felhívjuk a támogatást kérők figyelmét arra, hogy az AMC a jelen pályázat alapján nyújtandó támogatást kizárólag abban az esetben fizetheti ki, amennyiben a támogatott a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX.tv. hatályos szabályainak megfelelően járt el.
•XII. A rendelkezésre álló forrás nagysága:
bruttó: 1 400 000 HUF
•XIII. Érvénytelenség, kizáró okok
A pályázat érvénytelen, amennyiben
•    - nem az előírt határidőig és módon nyújtották be,
•    - valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
•    - a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel,
•    - az elmúlt 5 évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el, nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket.
XIV. A pályázattal kapcsolatban információt ad:
témafelelős neve: Varga Edina, telefon: 450-8882, e-mail: edina_varga@amc.hu

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület