www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet a HVS LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

   * Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
    * Leader
    * Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázatok

LEADER

A kifizetési kérelmet a 2010. évtől kezdődően évente január 1-31., április 1-30., július 1-31., október 1-31. között lehet benyújtani

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. § Ez a rendelet a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembevételével.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelő helyi közösség,
b) LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területe (a továbbiakban: LEADER HACS tervezési terület): az IH által határozatban elfogadott, a LEADER HACS tagságát alkotó települések együttes közigazgatási területe,
c) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, valamint a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet] elismert LEADER HACS, amely az e rendelet szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés keretein belüli végrehajtását,
d) munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott, jogi személyiségű, ügyviteli és adminisztratív szervezet, amely a LEADER HACS és az IH között megkötött együttműködési szerződés alapján látja el tevékenységét az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében,
e) ügyfél: az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS tervezési területen,
f) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak az illetékességi területére kidolgozott és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája,
g) HVS LEADER része (a továbbiakban: LEADER terv): a HVS azon része, amely az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61-65. cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmaz,
h) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kht.) 2. § (1) bekezdés a), b), c), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, továbbá az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott egyesület,
i) egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. § (2) és (3) bekezdése szerint megalakult jogi személy,
j) hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések,
k) LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerint ekként meghatározott fogalom,
l) jogcím: az illetékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az azonos fejlesztések, tevékenységek megvalósítása érdekében az e rendelet keretében meghirdetett célterületek összessége,
m) célterület: egy jogcímen belül, az illetékes LEADER HACS HVS-e alapján meghatározott Helyzet-Probléma-Megoldás-Eredmény (a továbbiakban: HPME), amelynek megvalósítására a pályázat irányul,
n) HPME katalógus: a LEADER tervben szereplő HPME struktúra alapján elkészített, az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásban szereplő, az illetékes LEADER HACS tervezési területére speciális támogatási feltételeket, célterületeket tartalmazó katalógus,
o) LEADER forrás: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben közzétett forrásallokáció alapján - az IH által - a LEADER HACS lakosságszámával és településszámával arányosan megállapított forrás, amely magában foglalja a LEADER támogatásra, valamint a LEADER HACS működésére fordítható forrást,
p) LEADER támogatás: a LEADER HACS-nak a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrás azon része, amelyet a LEADER HACS a jogcímek alapján a LEADER tervben foglalt célok megvalósítására fordíthat,
q) közhasznú tevékenységek: a Kht. 26. § c) pontja szerint meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek,
r) közösségi célú beruházások: olyan fejlesztések, amelyek a Kht. 26. § c) pontja szerinti célok, tevékenységek megvalósítását segíti elő,
s) pályázati felhívás: az e rendelet alapján igénybe vehető támogatások részletes feltételeit tartalmazó, legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló benyújtási időszak első napját megelőző 5. napon, külön IH közleményben közzétett pályázati felhívás, amelynek részét képezi a HPME katalógus,
t) tradicionális eszköz: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült gépek, eszközök, tárgyak.
(2) Az e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplő, a kérelemre és a kérelmezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre:
a) LEADER közösségi célú fejlesztés,
b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,
c) LEADER rendezvény,
d) LEADER képzés,
e) LEADER térségen belüli együttműködés,
f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés,
g) LEADER tervek és tanulmányok.
(2) E rendelet alapján az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Az ügyfél pályázatában szereplő fejlesztés vonatkozásában a beruházás, a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területén valósulhat meg, kivéve az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogcímek keretében megvalósuló fejlesztéseket.
(3) Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás.
(4) Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célterületre irányulhat.
(5) A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
(6) Egy ügyfél a 2007-2013. évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.
(7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag az ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be.
4. § (1) E rendelet alapján támogatás kizárólag olyan tevékenységhez vehető igénybe, amely a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatározott LEADER megoldási javaslatokban megfogalmazott elvárt eredmény elérését segíti elő, megfelel a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott feltételeknek.
(2) E rendelet alapján benyújtott pályázatok vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
(4) A pályázati felhívás alapján támogatható működési kiadások vonatkozásában a Vhr. 20. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
5. § (1) Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS részére a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott teljes LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén a támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott minimális támogatási összeget.
(2) Egy pályázat keretében a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlesztés vonatkozásában működési kiadás igényelhető. A kiadás mértéke nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott maximális összeget, de legfeljebb
a) az első évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 5%-át, legfeljebb bruttó 2 600 000 Ft-ot,
b) a második évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 4%-át, legfeljebb bruttó 2 000 000 Ft-ot,
c) a harmadik évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 3%-át, legfeljebb bruttó 1 600 000 Ft-ot.
(3) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében - ha a pályázatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra - egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.
(4) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában a Gépkatalógus szerinti referenciaárat.
(5) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat.
(6) Az e rendelet alapján megítélhető támogatási összeg alapját a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi. Ennek értelmében
a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként az egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében az e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében csekély összegű támogatásnak minősül.
6. § (1) Nem vehető igénybe támogatás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatások keretében az önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen a gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető rendszer, a tűzi-víz vezetékek, a tűzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a hulladékkezelő, az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére.
(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok - kivéve köztemető fenntartása - ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.
(3) Nem vehető igénybe támogatás
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
g) a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.
(4) Tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást, illetve képzést az ügyfél a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti partnervállalkozásától vagy kapcsolt vállalkozásától nem vehet igénybe.
7. § (1) E rendelet alapján kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely megfelel a pályázati felhívás horizontális feltételeinek, és szerepel a fejlesztés megvalósulási helye szerint illetékes LEADER HACS - legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző ötödik napon lezárt - HPME katalógusában.
(2) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában megjelölt támogatási célterületre a HPME katalógusban meghatározott alábbi feltételek együttes betartása mellett:
a) támogatás-intenzitás,
b) maximális támogatási összeg,
c) minimális támogatási összeg,
d) egyéb alanyi feltételek,
e) egyéb tárgyi feltételek,
f) támogatható tevékenységek,
g) elszámolható kiadások,
h) megvalósulás helye.
(3) Az egyes célterületek keretében megvalósuló tevékenységek vonatkozásában az e rendelet szerinti elszámolható kiadások körét az illetékes LEADER HACS HPME katalógusa határozza meg.
(4) A pályázathoz mellékelni kell a Vhr.-ben előírtak mellett az e rendeletben meghatározott, valamint az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában előírt mellékleteket.
(5) Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását követően kezdhető meg.
(6) Az e rendelet keretében benyújtott pályázatok értékelésénél a pályázati felhívásban rögzített horizontális, valamint a fejlesztés megvalósítása helye szerint illetékes LEADER HACS HPME katalógusában szereplő jogcím és speciális pontozási szempontokat kell figyelembe venni.
(7) A LEADER közösségi célú fejlesztés esetében
a) a Vhr. 20. § (3) bekezdésétől eltérően, ha az ügyfél működési támogatást is igénybe vesz, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt kifizethető a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80%-át meghaladó összeg,
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a tradicionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két árajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértő által megállapított értéken történik,
c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart,
d) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya - a fenntarthatóságának biztosítása érdekében - az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható,
e) a Vhr. 20. § (4) bekezdésében foglaltakat - ha az ügyfél működési támogatást is igénybe vesz - az ügyfél külön köteles teljesíteni a beruházási és a működési kiadások vonatkozásában.
(8) A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a tradicionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két árajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértő által megállapított értéken történik,
b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart,
c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya - a fenntarthatóságának biztosítása érdekében - az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

A pályázat benyújtása

8. § (1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat 2009. október 1. és 2009. október 31. között, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani - a Törvény 16. §-a valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.
(2) A pályázathoz mellékelni kell
a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a beruházás megvalósításáról szóló határozata kivonatát,
b) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjától eltérően pénzügyi tervet a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcím keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg,
e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjától eltérően, ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, pénzügyi és üzleti tervet; ha az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi, működtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja,
f) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatot,
g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
h) az értékeléshez az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
(3) Egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás vonatozásában létesítő okirattal nem szükséges igazolni a közhasznú tevékenység ellátását.

A pályázat elbírálása

9. § (1) Az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok elbírálása a Törvény III-IV. fejezete alapján történik.
(2) A pályázat bírálatát - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER HACS a pályázati felhívásban rögzített horizontális, valamint az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában szereplő, a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett célterületre meghatározott jogcím vagy speciális pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A pályázatok rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést.

A kifizetési kérelem benyújtása

10. § (1) A kifizetési kérelmet a 2010. évtől kezdődően évente
a) január 1-31.,
b) április 1-30.,
c) július 1-31.,
d) október 1-31.
között lehet benyújtani - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.
(2) Egy ügyfél
a) a beruházási, fejlesztési támogatás igénybevétele érdekében évente kettő,
b) a működési kiadás igénybevétele érdekében évente négy
kifizetési kérelem benyújtására jogosult.
(3) Az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát, továbbá induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességéről és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről.

Jogkövetkezmények

11. § (1) Ha a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.
(2) A pályázati felhívás HPME katalógus részében az illetékes LEADER HACS területére meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandóak.

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület